Ogólne warunki czarteru jachtu


Zakres stosowania
Agencja "MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak" oferuje jachty swoich Partnerów, które proponuje klientom z zastosowaniem wszystkich zniżek i promocji ich armatorów, obowiązujących w chwili sporządzania oferty. 
Dla czarterowanych jachtów zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI CZARTERU oraz szczególne przepisy lokalne, właściwe dla firm czarterowych dysponujących prawami do czarterowania kontraktowanych za naszym pośrednictwem jachtów (dalej zwanych "Armatorem"). Uzupełnieniem przepisów Armatora są OGÓLNE WARUNKI CZARTERU, jednakże przepisy Armatora są nadrzędne nad OGÓLNYMI WARUNKAMI CZARTERU, o których jest tu mowa. Przepisy Armatora zazwyczaj są zredagowane są w języku angielskim. 

Opłata czarterowa
Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem w potwierdzeniu rezerwacji jachtu / umowie.
Usługa nie obejmuje w szczególności: opłat turystycznych, opłat portowych, lokalnych podatków, kosztów zużytego paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych jachtu.
Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa oraz na niektórych akwenach z pełnymi zbiornikami wody.

Przekazanie jachtu
Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu i czasie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji / umowie. 
Jeśli zakontraktowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującego w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych, lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Zapewnienie nowej jednostki powinno nastąpić bezzwłocznie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałych okoliczności.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

Kaucja
Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w  potwierdzeniu rezerwacji / umowie. Niektórzy Armatorzy wymagają wpłaty kaucji kartą kredytową lub przelewem. 
Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Armatora wynikających z uszkodzeń jachtu oraz jego osprzętu (wyposażenia), powstałych z winy Czarterującego. Czarterujący, odpowiada do wysokości kaucji.
Szkody przekraczające wartość kaucji pokrywane są z ubezpieczenia jachtu.
Kaucja może być zdeponowana gotówką (w walucie akceptowalnej przez Armatora), lub kartą kredytową. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wpłaty kaucji zawarte są w potwierdzeniu rezerwacji / umowie.
Po wcześniejszym uzgodnieniu, o ile w ofercie armatora jest taka usługa, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia kaucji. Kaucję można też ubezpieczyć w firmie „zewnętrznej”, np. Pantaenius.
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie, w przypadku gdy jacht zwracany jest w nie pogorszonym stanie, kaucja zostanie zwrócona bez potrąceń.
W przypadku zabezpieczenia kaucji kartą kredytową, odblokowanie zablokowanych na karcie środków, z powodu procedur bankowych, może trwać ok. 10 dni. W przypadku wpłacenia kaucji przelewem bankowym zwrot kaucji może potrwać kilka dni.

Ubezpieczenia
Jacht jest ubezpieczony w zakresie CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących.
W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do Armatora, spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą zostać naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z jego niewłaściwej eksploatacji nie są objęte ubezpieczeniem.

Zobowiązania Armatora w przypadku awarii jachtu
W przypadku awarii jachtu nie będącej wynikiem błędu Czarterującego, Armator zobowiązany jest, po uzyskaniu informacji o awarii, do jej usunięcia. Na usunięcie awarii Armator ma 24 godziny. Z tego tytułu (oczekiwanie na usunięcie awarii do 24 godzin), uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
Jeśli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Armator zobowiązany jest zapewnić Czarterującemu inny jacht o porównywalnych parametrach.

Zobowiązania czarterującego
Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych.
Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, wynikające z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę.
Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu lub, będąc na morzu, zastosować stosowne działania zmierzające do zapewnienie bezpieczeństwa jachtu i załogi, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący zadba, by w załodze były osoby (osoba) z odpowiednimi uprawnieniami, wymaganymi na zakontraktowanym jachcie i akwenie.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora.

Warunki rezygnacji
W przypadku rezygnacji, Czarterujący może przenieść zobowiązania czarterowe na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie uzgodnione zobowiązania.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru, oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot zgodnie z warunkami rezygnacji Armatora.

Spory
Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym, a Armatorem rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę Armatora.
Spory pomiędzy Czarterującym a agencją "MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak”, rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak.
Oferta

Kontakt
MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak, ul. Polnej Róży 1 lok. 410, 02-798 Warszawa
+48 797 516 845 (Mirek)
MZCZARTERY.pl
MZCZARTERY.pl
Drogi Użytkowniku, nasza strona stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług i poprawy jej funkcjonalności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.